Nieuwe arbeidsrechtwetgeving in 2018

Het arbeidsrecht is non stop in beweging. Reden voor ons om een aantal wijzigingen op een rijtje te zetten.

1 | Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

De definitie dienstbetrekking wordt uitgebreid waardoor ook deze wet van toepassing is op bijna alle overeenkomsten waarbij arbeid wordt verricht tegen beloning. De wetgever heeft dit aangepast om oneigenlijk gebruik tegen te gaan van bijvoorbeeld de overeenkomst van opdracht. De zzp’er kan vanaf 1 januari a.s. dus vallen onder de WML. De persoon die werkzaam is in de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf wordt uitgezonderd van de WML. Dit wordt echter niet verder uitgewerkt en zal nog wel de nodige discussie met zich meebrengen.

Het loonbegrip in de WML verandert met dien verstande dat overuren ook onder de definitie van loon worden geschaard. Dat betekent dat over de overuren ten minste het minimumloon betaald moet worden. Dat wordt anders indien per uur reeds meer dan het wettelijk minimumloon wordt voldaan en het uurloon inclusief de overuren ten minste de waarde van dit minimumloon blijft bedragen. Door de wijziging van het loonbegrip zal de werkgever over de overuren vakantietoeslag verschuldigd zijn.

2 | Wet arbeid en zorg

Het verlof voor meerlingen wordt uitgebreid met dien verstande dat vanaf 1 april 2018 minimaal 20 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt toegekend.

3 | No-riskpolis oudere werknemers

Als een werkgever een werknemer van 56 jaar of ouder heeft aangenomen die voor deze dienstbetrekking een WW-uitkering heeft ontvangen, dan wordt de werkgever gecompenseerd als deze werknemer uitvalt door ziekte. Hierbij moet deze werknemer minimaal één jaar werkloos zijn geweest en een WW-uitkering hebben ontvangen. De loondoorbetaling wordt in deze gevallen overgenomen door UWV.

4 | Transitievergoeding

De maximale hoogte van de transitievergoeding bedraagt in 2018 € 79.000 bruto of een jaarsalaris als dat hoger is dan genoemd bedrag.

5 | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) wordt op 25 mei 2018 vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent dat er vanaf die datum binnen de Europese Unie dezelfde privacyregels gelden. De verordening geldt onder andere voor het verwerken van personeelsgegevens en is dus van groot belang voor werkgevers. Zo dient de werkgever een verwerkersovereenkomst te sluiten met bijvoorbeeld een externe salarisadministratie. De werkgever heeft eveneens een informatie- en een documentatieplicht jegens haar werknemers.

Dit is een greep uit de wijzigingen die dit jaar worden doorgevoerd. De voornemens van het nieuwe kabinet die mogelijk in 2018 zullen worden ingevoerd, leest u hier.

Vraag over deze blog?

Heeft u een vraag over deze blog? Maakt u dan gebruik van ons vragenformulier en stel geheel vrijblijvend uw vraag.