Is werkgever de aanzegplicht nagekomen en zo nee, wat zijn gevolgen?

Is de einddatum van de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum gesteld of is de arbeidsovereenkomst voor minder dan zes maanden aangegaan?

Voor werkgever geldt geen aanzegplicht 1

Is werkgever in staat van faillissement verklaard, is aan hem surseance van betaling verleend of zit hij in de schuldsanering? 2

Voor werkgever geldt geen aanzegplicht 3

Heeft werkgever één maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigde schriftelijk aangezegd? 4

Heeft werkgever korter dan één maand aangezegd de arbeidsovereenkomst voort te zetten of helemaal niet aangezegd ? 5

Heeft werkgever aangezegd de arbeidsovereenkomst te eindigen? 6

Heeft werkgever deze aanzegging gedaan één maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigde? 7

Heeft werkgever na een aanzegging tot voortzetting toch aangezegd de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen? 8

Heeft werkgever daarna aangezegd dat hij de arbeidsovereenkomst toch wil voortzetten? 9

Zijn de voorwaarden waaronder wordt voortgezet ook één maan van tevoren medegedeeld? 10

Aanzegplicht is nagekomen. De arbeidsovereenkomst eindigt en werkgever is geen boete verschuldigd. 11

Aanzegplicht Is nagekomen. De arbeidsovereenkomst eindigt zonder sanctie voor werkgever 12

Is werknemer het eens met de arbeidsvoorwaarden? 13

Aamegplicht is geschonden. De arbeidsovereenkomst eindigt. Werkgever is een vergoeding naar rato verschuldigd van maximaal één brutomaandsalaris ex art. 7:668 lid 3 BW met inachtneming van de overuren. 14

Aanzegplicht is nagekomen. De arbeidsovereenkomst wordt voortgezet onder de oude voorwaarden zonder sanctie voor werkgever 15

Aanzegplicht is nagekomen. De arbeidsovereenkomst wordt voortgezet onder deze voorwaarden zonder sanctie voor werkgever 16

Zijn de voorwaarden waaronder wordt voortgezet medegedeeld? 17

Is werknemer het eens met de arbeidsvoorwaarden? 18

Aanzegplicht is geschonden. De arbeidsovereenkomst wordt voortgezet onder de oude  voorwaarden en werkgever is een boete van maximaal één brutomaandsalaris naar rato verschuldigd ex art. 7:668 lid 3 BW met inachtneming van de overuren. 19

Aanzegplicht is geschonden. De arbeidsovereenkomst wordt onder deze voorwaarden voortgezet en werkgever is een boete van maximaal één brutomaandsalaris naar rato verschuldigd ex art. 7:668 lid 3 BW met inachtmening van de overuren. 20

Zijn de voorwaarden gewijzigd ten opzichte van de eerdere arbeidsovereenkomst? 21

Aanzegplicht is geschonden. De arbeidsovereenkomst eindigt en werkgever is een boete van maximaal één brutomaandsalaris naar rato verschuldigd ex art. 7:668 lid 3 BW met inachtneming van de overuren. 22

Zijn de gewijzigde arbeidsvoorwaarden slechter dan in de eerdere arbeidsovereenkomst? 23

Aanzegplicht is geschonden. De arbeidsovereenkomst wordt onder de oude voorwaarden voortgezet en werkgever is een boete van maximaal één brutomaandsalaris naar rato verschuldigd ex art. 7:668 lid 3 BW met inachtneming van de overuren. 24