neem contact met ons op 085 773 20 85

Incassokosten

Incasso

Alles over incassokosten

Als uw klant weigerachtig blijft met de voldoening van uw factuur of facturen of anderszins weigert aan een betalingsverplichting te voldoen en uw de eerste drie stappen van het stappenplan incasso hebt doorlopen zonder dat uw debiteur tot betaling is overgegaan, is het tijd voor incassomaatregelen.

Wat zijn incassokosten?

Incassokosten zijn de buitengerechtelijke kosten die door u gemaakt moeten ter incassering van uw vordering buiten rechte. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor het leggen van contact met uw debiteur door uw advocaat, of het versturen van de sommatiebrief.

Incassokosten consument debiteur

Sinds de invoering van de Wet Incassokosten (WIK) op 1 juli 2012 geldt dat uw consument debiteur eerst een aanmaning van u als schuldeiser dient te ontvangen, waarin hij/ zij tenminste 14 dagen de tijd krijgt om de vordering alsnog (vrijwillig) te voldoen. Verder dient in diezelfde aanmaning vermeld te staan, dat de consument debiteur bij het niet vrijwillig voldoen van de vordering binnen deze termijn incassokosten verschuldigd is. Daar komt bij dat specifiek de hoogte van de incassokosten (berekend conform de WIK) genoemd dienen te worden.

Incassokosten zakelijke debiteur

Heeft u als ondernemer een vordering op een zakelijke debiteur, dan geldt de 14 dagen termijn zoals hiervoor genoemd niet. Betaalt uw debiteur uw vordering(en) dan ook niet binnen de overeengekomen betalingstermijnen, dan kan er direct aanspraak gemaakt worden op de vergoeding van de incassokosten. Uitgangspunt is dat daarbij de incassokosten op basis van de wettelijk voorgeschreven wijze berekend moeten worden. In een zakelijke relatie mag echter afgeweken worden van de wettelijke normen en kunnen contractueel (ook in toepasselijke algemene voorwaarden) andersluidende afspraken overeengekomen worden over de hoogte van de verschuldigde incassokosten bij het niet tijdig betalen van vorderingen.

Tip: Bekijk uw algemene voorwaarden eens en controleer of hierin een bepaling is opgenomen over de vergoeding van incassokosten. Een percentage van 15% van de verschuldigde hoofdsom wordt in de rechtspraak snel als redelijk betitelt. Ook is het raadzaam een minimumbedrag (van bijvoorbeeld € 250,-) op te nemen, zodat het ook voor de relatief kleine vorderingen loont om incassomaatregelen te nemen.

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button