neem contact met ons op 085 773 20 85

Klachtenregeling

Spraaq Advocaten

Tevredenheid staat voorop

SPRAAQ advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot Stephanie Profijt, de klachtenfunctionaris van ons kantoor. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die hieronder staat beschreven.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijk reactie op uw klacht tegemoetzien. Mochten wij onverhoopt van deze termijn af moeten wijken, dan zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u een reactie van ons kunt verwachten.

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.

ARTIKEL 1 | BEGRIPSBEPALINGEN

In deze kantoor klachtenregeling wordt verstaan onder:
 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering ven een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht in paragraaf 4 van de Advocatenwet
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht

ARTIKEL 2 | TOEPASSINGSBEREIK

Heeft u een dagvaarding ontvangen of wilt u een dagvaarding laten opstellen? De ervaren advocaten van SPRAAQ Advocaten kunnen u helpen. Komt u anders eens een kop koffie drinken met één van de procesadvocaten van SPRAAQ Advocaten en laat u overtuigen.
 • deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen SPRAAQ advocaten en de cliënt
 • iedere advocaat van SPRAAQ advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling
 • een cliënt kan een klacht op grond van deze regeling binnen drie maanden na het moment waarop kennis werd genomen of redelijkerwijs kennis genomen had kunnen worden van het handelen of nalaten door de betreffende advocaat

ARTIKEL 3 | INFORMATIE BIJ AANVANG DIENSTVERLENING

Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening. De kantoorklachtenregeling is toegankelijk via de website van SPRAAQ advocaten en kan op verzoek worden toegestuurd.

ARTIKEL 4 | INTERNE KLACHTPROCEDURE

 • indien een cliënt (een advocaat van) het kantoor informeert over een klacht dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. S.M. Profijt, die daar mee optreedt als klachtenfunctionaris
 • de klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht
 • degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris
 • de klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven
 • de klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht
 • indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oor deel over de gegrondheid van de klacht
 • indien de klacht naar de mening van de cliënt niet bevredigend is opgelost, kan de cliënt zich wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook open indien het kantoor binnen drie maanden de bezwaren niet schriftelijk heeft afgehandeld. Voor de contactgegevens van de Geschillencommissie Advocatuur wordt verwezen naar de website van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl)
 • de klacht kan tot 12 maanden na de schriftelijke reactie van het kantoor worden ingediend bij de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid
 • het kantoor kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur
Shopping Basket
×