neem contact met ons op 085 773 20 85

VOORLOPIG GETUIGENVERHOOR

procesrecht

Alles over VOORLOPIG GETUIGENVERHOOR

In civiele procedures draait het vaak om bewijs: wie draagt de bewijslijst van welke gestelde feiten en omstandigheden en op welke wijze wenst de partij op wie de bewijslast rust het benodigde bewijs te leveren? Voorafgaand aan een procedure zal u dan ook tezamen met uw advocaat goed stil moeten staan bij uw bewijspositie. Indien voorafgaand aan een procedure al duidelijk is dat het al dan niet toegewezen krijgen van uw vorderingen (mede) afhangt van verklaringen van één of meerdere getuige(n), dan kan het opstarten van voorlopig getuigenverhoor de oplossing bieden.

DOEL VOORLOPIG GETUIGENVERHOOR

Met een voorlopig getuigenverhoor kan een partij voorafgaand aan een (bodem)procedure in een aparte (relatief korte) procedure één of meerdere getuigen onder ede (laten) horen. Aan de hand van de verklaringen die in het voorlopig getuigenverhoor afgelegd worden kan vervolgens worden bepaald of er voldoende bewijs voorhanden is om daadwerkelijk een procedure op te starten. Een voorlopig getuigenverhoor kan ook gebruikt worden om te voorkomen dat (mogelijk) belangrijk bewijs in een procedure verloren gaat. Denk bijvoorbeeld aan het horen een cruciale getuige die al op leeftijd is.

VERZOEKSCHRIFT GETUIGENVERHOOR

Een verzoek tot het opstarten van een voorlopig getuigenverhoor wordt gedaan middels een (door een advocaat in te dienen) verzoekschrift. In een dergelijk verzoekschrift moet de verzoekende partij aan de bevoegde rechter ten eerste het relevante feitencomplex schetsen. Verder moet de aard en hoogte van de in te stellen vorderingen worden vermeld, net als de feiten of rechten die men wil bewijzen en welke getuigen (naam en woonplaats) hij/ zij in dit kader wenst te horen. Na het indienen van het verzoekschrift kan de verweerder een verweerschrift indienen.

Vervolgens zal de rechter het verzoek- en verweerschrift beoordelen. Daarbij zal de rechter moeten bezien of de in het verzoekschrift gestelde feiten en omstandigheden die de verzoekende partij wil bewijzen voldoende relevant zijn. In de praktijk wordt het verzoek tot het voorlopig getuigenverhoor meestal toegewezen. De rechter kan slechts het verzoek afwijzen indien:

ZITTING VOORLOPIG GETUIGENVERHOOR

Wanneer het verzoek voorlopig getuigenverhoor wordt toegewezen, dan zal er door de rechtbank een zitting worden ingepland. De getuigen die de verzoekende partij wil horen, zullen door hem/ haar per aangetekende brief of deurwaardersexploot opgeroepen moeten worden. De opgeroepen getuigen zijn verplicht om te verschijnen en te verklaren. De verklaringen van de getuigen – die onder ede worden afgenomen – worden vastgelegd in een proces-verbaal, welke aan de verzoekende en verwerende partij toegezonden wordt. Tezamen met uw advocaat kunt u aan de hand van de afgelegde verklaringen (beter) uw bewijspositie bepalen.

TAXE

Wanneer een getuige kosten heeft gemaakt om bij het voorlopig getuigenverhoor aanwezig te kunnen, kan de rechter een compensatie toekennen. Denk hierbij aan reis- en verblijfkosten, maar ook een vergoeding voor de gespendeerde tijd. Deze kostenvergoeding wordt ook wel taxe genoemd en komt in eerste instantie voor rekening van de verzoekende partij.

ADVOCAAT NODIG

Wenst u een voorlopig getuigenverhoor op te starten of juist verweer te voeren tegen een binnengekomen verzoek daartoe? De ervaren procesadvocaten van SPRAAQ Advocaten kunnen u hiermee helpen. Komt u anders eens een kop koffie drinken met één van de advocaten van SPRAAQ Advocaten en laat u overtuigen.

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button